Orderlytics Api documentation rev.1.12 - 07/04/2020

 

Orderlytics Api Endpoints

Api Endpoint Action
https://api.orderlytics.com/user/report User Report
https://api.orderlytics.com/order/direct Direct Order
https://api.orderlytics.com/order/create Create Order
https://api.orderlytics.com/order/details Order Details
https://api.orderlytics.com/order/list List Orders
https://api.orderlytics.com/order/queue Orders queue
https://api.orderlytics.com/product/create Create Product
https://api.orderlytics.com/product/search Product Search
https://api.orderlytics.com/product/actions Product actions
https://api.orderlytics.com/product/details Product Details
https://api.orderlytics.com/product/list List Products
https://api.orderlytics.com/funnel/create Create Funnel
https://api.orderlytics.com/funnel/actions Funnel actions
https://api.orderlytics.com/funnel/list List Funnels
https://api.orderlytics.com/create/account Create retailer accounts
https://api.orderlytics.com/account/actions Retailer account actions
https://api.orderlytics.com/create/fulfillment Create fulfillment account
https://api.orderlytics.com/fulfillment/actions Fulfillment account actions
https://api.orderlytics.com/user/accounts List user accounts
https://api.orderlytics.com/unlock/account Unlock account
https://api.orderlytics.com/status/unlock Unlock account status